Heritage Council

Content

The Heritage Council’s mission is to engage, educate and advocate to develop a wider understanding of the vital contribution that our heritage makes to our social, environmental and economic well-being.

Féach ar Láithreán Gréasáin as Gaeilge >

Tógadh an suÁomh gréasáin seo le feidhmÁúlacht  iomlán dátheangach agus soláthraÁtear gach ábhar statach i nGaeilge nuair is féidir é. SoláthraÁonn an Chomhairle Oidhreachta aistriúcháin Ghaeilge ar réimse leathan dá foilseacháin, ar a n-áirÁtear doiciméid bheartais, Tuarascálacha Bliantúla agus Pleananna Straitéiseacha. SoláthraÁtear aistriúchán ar eolas maidir le deontais agus foirmeacha iarratais ar dheontais ar an suÁomh gréasáin agus is féidir an próiseas iarratais a dhéanamh trÁ Ghaeilge freisin. Má bhÁonn aistriúchán uait ar ábhar breise cuir ar an eolas sinn le do thoil agus déanfaimid iarracht ar é a sholáthar ar an mbealach is éifeachtaÁ.


[This website has been built with full bilingual functionality and all static content is provided in Irish where possible. The Heritage Council provides Irish translations of a wide range of its publications, including policy documents, Annual Reports and Strategic Plans. Translations of grant information and grant application forms are provided on the website and the application process can also be conducted through Irish. If you are seeking translations of additional materials please let us know and we will endeavor to provide them in as efficient a manner as possible.]

** Please note we are still in the process of populating the site with Irish content, this process should be completed by the end of January 2013.